Při hezkém počasí jsme vždy na zahradě, při dešti v tělocvičně...jinak řádíme nahoře


Celkový plán a cíl:

 

Recyklace a tvorba.

 

Děti z družiny se učí recyklovat materiály a nachází nové použití pro volně dostupné odpady a přírodniny. Hlavním cílem je, aby dokázaly samy postupně přicházet na nové nápady, jak využít materiály, které jinak končí v odpadcích anebo jsou všude kolem a nepovšimnuté. Otevíráme oči a tvoříme.

 

Ekologie.

 

Po celý čas v družině je dětem objasňován dopad nevhodné lidské činnosti na přírodu a je zdůrazňován pozitivní přístup k přírodě. Vlastním příkladem nejlépe.

 

Přátelství, tolerance a respekt.

 

Korekce nevhodného chování k druhým, stmelování kolektivu, pozitivní motivace.

 

Svátky a tradice.

 

Výroba předmětů s tematikou svátků- celoročně dle období.

 

Volná hra.

 

Dětem je umožněno volné tvoření vlastních her, rozvíjejících fantazii a pohyb. Dbáme především na to, aby se zapojovaly do hry i děti odstrkované a radíme, jak je do her zapojit.

 

Volná tvořivá činnost.

Dle libosti dětí tvorba s kinetickým pískem, plastelínou,  stavebnice, kreslení, omalovánky

 

Fantazie.

 

Podporujeme vlastní nápady-  divadla pro druhé, taneční chvilky, hudební chvilky.

 

Dialogy a konverzace.

 

Četba a poslech.

 

Společenské a společné hry.

 

Soutěže.

 

Pobyt v přírodě a na zahradě.


„Jedná se o vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, ale má charakter doplňku školní výuky. Prvotním posláním zájmového vzdělávání je naplňování zájmů a potřeb dětí, žáků, studentů a dalších zájemců v jejich volném čase. I když neposkytuje stupeň vzdělání, zabývá se však aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy.  Zájmové vzdělávání jednoznačně napomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené školským zákonem. Je nezbytnou součástí procesu celoživotního učení každého jednotlivce. Doplňuje především základní stupeň vzdělávání, napomáhá mimo jiné i inkluzi - snazšímu začlenění méně úspěšných či jakkoli znevýhodněných žáků, neboť právě rozmanité činnosti zájmového vzdělávání mohou napomoci snazšímu rozvoji zdravé osobnosti dítěte, rozvoji klíčových kompetencí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní)
a smysluplnému naplňování volného času.“

Poslání školní družiny

Školní družina se snaží nabízet dětem vhodné volnočasové aktivity s návazností na vyučovací proces. Vše má být založeno na přímých zážitcích z činnosti, dítěti má být ponechána částečná individuální volba, možnost projevu zvídavosti, potřeby se zaměstnávat a bavit se (činnosti řízené i spontánní). Dítěti je nabízena možnost dalšího rozvoje znalostí, schopností a dovedností, které si přináší jak z domova, tak z vyučování. Práce ve školní družině se ztotožňuje s charakterem naší školy, jejímž zaměřením je poznávání a uchovávání tradic našeho kraje a vedení dětí k multikulturnímu
a ekologickému myšlení a cítění.

Obecné cíle vzdělávání

Rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, pochopení
a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, utváření vědomí národní a státní příslušnosti
a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad
a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním
a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

 

Činnosti školní družiny:

·         pravidelné činnosti

·         příležitostné akce

·         spontánní aktivity

·         odpočinkové činnosti

·         příprava na vyučování

·         při všech činnostech a aktivitách ve školní družině se snažíme dodržovat požadavek pedagogického ovlivňování volného času, požadavek dobrovolnosti (činnosti přiměřené věku a vykonávané dobrovolně), zajímavosti a zájmovosti dále požadavek aktivity (podíl dětí na přípravě činností, realizaci i hodnocení), citlivosti a citovosti a seberealizace

 

Kompetence školní družiny:

·         Kompetence k učení: děti se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, všímají si souvislostí mezi jevy, získané vědomosti dávají do souvislostí, zkušenosti uplatňují v praktických situacích

·         Kompetence k řešení problémů: děti si všímají problémů a při jejich řešení užívají logických, matematických a empirických postupů, chápou, že vyhýbání
 

se problémům nevede k cíli, rozlišují správná a chybná řešení

·         Kompetence komunikativní: děti ovládají řeč, vyjadřují své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vhodně formulovat větami, komunikují bez ostychu
s vrstevníky i dospělými, dokáží vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky, jejich komunikace je kultivovaná

·         Kompetence sociální a interpersonální: děti samostatně rozhodují o svých činnostech a uvědomují si, že za ně odpovídají a nesou důsledky, projevují citlivost a ohleduplnost, rozpoznávají vhodné a nevhodné chování, vnímají nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovedou se jim bránit, děti spolupracují ve skupině, dokáží se prosadit i podřídit, přijímají kompromis, děti jsou schopny respektovat jiné, jsou tolerantní k odlišnostem mezi lidmi

·         Kompetence občanské: děti se učí plánovat, organizovat


Kontakt

Družina Lovčice- Eva Stone

Lovčice 119
Lovčice
69639